ECONY daně a účetnictví s.r.o. 

Chcete-li získat více času, využijte naše služby s vedením účetnictví, daní, mezd a souvisejícím právním poradenstvím

Nechcete odpovídat za správnost vedení účetnictví a daňových přiznání, jak ukládá zákon?

Využijte služeb daňového poradce a odpovědnosti se zbavíte!
U jiných profesí to zákon nedovoluje.

více informací

Chcete-li získat více času, využijte naše služby vedení účetnictví, zpracování mezd, daní a souvisejicí právní poradenství s důrazem na jejich komplexnost, osobní přístup a maximální spokojenost klienta díky vysoké odbornosti, kvalitě a mnohaleté zkušenosti.

Naši klienti nejsou pouze z měst Litvínov, Most a okolí, ale i z mnohem vzdálenějších jako jsou Cheb, Louny a Praha. Dokonce máme klienty i z Německa.

Naše služby využívají i výrobní společnosti různého zaměření.

Daňový poradce je ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů, odpovědný za správnost vedení účetnictví a vyhotovení daňových přiznání. Případné penále a pokuty za chyby musí uhradit daňový poradce, a tak každý podnikatel nebo statutární orgán právnické osoby se nemusí obávat často vysokého penále nebo pokut za chyby, které způsobí jejich účetní. Odpovědnost za správnost vedení účetnictví i daňových přiznání totiž účetní a ani externí účetní společnost nenese, ale pouze podnikatel nebo statutární orgán právnické osoby, respektivě se tato odpovědnost převádí na daňového poradce a jeho pracovníky, dle dikce § 6 odst. 8 zákona.

Nabídka našich služeb 

 • Vedení
  účetnictví 
 • Vedení
  daňové evidence 
 • Daňové, účetní
  a mzdové poradenství 
 • Daňová
  optimalizace 
 • Zpracování mezd
  a personalistiky 
 • Vyhotovení
  daňových přiznání 
 • Odložení podání
  daňového přiznání 
 • Zveřejnění
  účetní závěrky 
 • Zpracování
  statistických výkazů 
 • Zastupování
  v daňovém řízení 
 • Odborné konzultace
  z oblasti účetnictví 
 • Založení
  společnosti s ručením omezeným (sro) 

Jedná se o vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) podle platných právních předpisů (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vyhotovení roční účetní závěrky, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech a další jako

 1. Zpracování předaných účetních dokladů, po zkontrolování jejích zákonných náležitostí,
 2. vedení účetního deníku,
 3. hlavní knihy,
 4. knihy analytických účtů,
 5. účtový rozvrh,
 6. banky, pokladny,
 7. kniha pohledávek a závazků,
 8. adresář dodavatelů a odběratelů,
 9. vyhotovení sestav dle potřeb klienta,
 10. účetní závěrka,
 11. zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení,
 12. příprava podkladů ke kontrole.

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané účetní doklady za celé období a sestavy, jako např. hlavní knihu, účetní deník, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků, účetní závěrku, přehled majetku, daňová přiznání, záznamní povinnost, které budou podle domluvy ve vytištěné podobě, nebo uložené na CD ve formátu PDF.

Pro auditované účetní jednotky připravíme i podklady podle požadavků auditora.

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) je nutné pro zjištění základu daně z příjmů podle § 7b, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ale také pro zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) a souhrnných hlášení. To představuje zejména:

 1. Zpracování předaných účetních dokladů, po zkontrolování jejích zákonných náležitostí,
 2. vedení deníku příjmů a výdajů,
 3. evidence majetku a zásob,
 4. knihy pohledávek a závazků,
 5. banky, pokladny,
 6. adresáře dodavatelů a odběratelů,
 7. vyhotovení sestav dle potřeb klienta,
 8. zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení,
 9. příprava podkladů ke kontrole.

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané účetní doklady za celé období a sestavy, jako např. peněžní deník, přehled majetku a závazků, přehled příjmů a výdajů, daňová přiznání, záznamní povinnost, které budou podle domluvy ve vytištěné podobě, nebo uložené na CD ve formátu PDF.

Vedení účetnictví, řešení daňových i účetních problémů je běžnou součástí podnikatelského života. My Vám však na základě prostudování účetních výkazů nabízíme odhalení rizikových oblastí a následné zamezení mnohým chybám, které Vás mohou v budoucnu stát nejenom velké množství finančních prostředků, ale i času a nervů.

Navíc klienty, kterým vedeme účetnictví, resp. daňovou evidenci, upozorňujeme na možná rizika již s předstihem a tím pomáháme dosáhnout ideální možnosti pro rozvoj Vašeho podnikání bez obav budoucích sankcí nejen ze strany správce daně.

Daňové poradenství představuje především zpracovávání daňových přiznání, zastupování na úřadech a před správcem daně a samozřejmě i optimalizaci daňového zatížení.

Účetní poradenství zase předkládá klientovi nejenom standardní účetní sestavy, jako je rozvaha a výkaz zisku a ztráty, ale i návrhy na zefektivnění a vylepšení vedení účetnictví a účetních postupů. To může představovat i navrhování nových či úpravu stávajících interních účetních směrnic, optimalizaci oceňování majetku a různých kalkulací.

Klientovi zpracujeme dodané tiskopisy statistických výkazů, které je povinen zpracovávat každý ekonomický subjekt podle § 10 odst. 3, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, v rámci své zpravodajské povinnosti stanovené zákonem. K vyplnění takovýchto tiskopisů je však často nezbytně nutné nahlížet do účetnictví klienta.

Takovéto statistické výkazy může zaslat Český statistický úřad, ministerstva a jiné ústřední správní úřady. Při nesplnění zpravodajské povinnosti hrozí ekonomickému subjektu správní pokuta až do výše 100 000 Kč podle § 26, z. o státní statistické službě.

Představuje zcela legální způsoby snižování daňového zatížení až na nezbytně nutnou částku, kterou je potřeba uhradit dle platných právních předpisů. Nástroji daňové optimalizace je využívání slev na dani, daňových úspor, daňových výhod, účetních postupů a řada dalších možností, které mají za následek snížení daňové povinnosti podnikatele a tím pádem i úsporu finanční.

Jedná se o zcela průhlednou, ale složitou činnost, kterou musí provádět vysoce kvalifikovaný odborník se širokými znalostmi nejenom z oblasti daní, ale i vedení účetnictví, účetních postupů a souvisejících právních odvětví. Správně provedená daňová optimalizace má nejenom okamžitý efekt, ale i z dlouhodobého hlediska představuje významnou složku úspor nákladů na podnikání. Podle individuálních předpokladů lze ušetřit od desetitisíc až po statisíce.

Dokonce lze navrhnout i daňovou optimalizaci několik let zpětně, využitím opravných, resp. dodatečných, daňových přiznání, kde ale bohužel není vždy k dispozici tak široká paleta nástrojů pro daňové úspory, jako je tomu u předběžné daňové optimalizace.

Při navrhování řešení v rámci této služby se ke každému klientovi přistupuje zcela individuálně, protože výsledná úspora je závislá nejenom na konkrétním předmětu podnikání, vnitropodnikových účetních postupů, ale i druhu a množství jednotlivých poskytovaných služeb. Samozřejmě, že daňovou optimalizaci lze i provést na konkrétní účetní případy, ale pokud se nejedná o často opakovaný nebo o finančně náročný případ, tak výsledný efekt není tak markantní, jako při daňové optimalizaci celé účetní jednotky.

Budeme zpracovávat kompletní mzdovou agendu včetně personalistiky pro malé a střední podniky. To představuje kromě výpočtu mezd jako takových také:

 1. Připravení pracovní smlouvy a mzdového výměru pro nové zaměstnance,
 2. vyhotovení jejich přihlášek a odhlášek na zdravotní pojišťovnu a OSSZ,
 3. přihlášení podniku k zákonnému pojištění,
 4. měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ,
 5. výplatní pásky, výplatnice,
 6. příprava hromadného příkazu k úhradě,
 7. roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou,
 8. pro zaměstnance roční zúčtovaní daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
 9. vystavování evidenčních listů důchodového pojištění,
 10. mzdových listů,
 11. podklady pro převod mezd do účetnictví a pro kontroly.

Samozřejmostí je podání veškerých přehledů, tiskopisů a vyúčtování na příslušných úřadech za Vás a včas.

Jsme schopni vyhotovit jak daňová přiznání běžného druhu, jako např. přiznání k dani z přidané hodnoty, z příjmů, dani silniční, z nemovitých věcí, tak i méně běžného, jakými jsou např. přiznání k dani z převodu nemovitých věcí, dani darovací. Garantujeme správnost jejich vypracování a včasné podání příslušnému správci daně, a to i na základě dodaných podkladů u klientů, kterým účetnictví nevedeme.

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických, ale i právnických osob včetně všech požadovaných příloh, zajistíme odložení termínu pro podání přiznání do 1. 7., resp. do konce 6. měsíce po ukončení kalendářního roku.

Daňové přiznání k dani z příjmů vystavíme nejenom našim stálým klientům, kterým vedeme účetnictví, ale i všem těm, kdo nám své účetnictví předloží.

U fyzických osob je samozřejmostí i zpracování přehledu pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny.

Podle § 21a, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí účetní jednotka zveřejnit účetní závěrku, která musí minimálně obsahovat rozvahu (bilance), výkaz zisku a ztráty a přílohu, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v předešlých dvou částí. V některých případech zákon stanovuje i další povinné části. Zveřejnění musí být také v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku, ve znění pozdějších předpisů, která klade technické požadavky na digitalizované dokumenty.

Jsme schopni jej zpracovat nejenom klientům, kterým vedeme účetnictví, ale i všem těm, kdo nám své účetnictví poskytnou.

Za porušení této povinnosti může být účetní jednotce uložena pokuta až do výše 3% hodnoty aktiv celkem.

Jsme schopni i účetní závěrku v papírové podobě převést do elektronické podoby tak, aby splňovala stanovené technické vlastnosti.

Klient většinou nemá čas a ani chuť jednat s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými orgány státní správy, a proto jsme připraveni Vám na základě plné moci poskytnout kvalifikované zastoupení především v rámci daňového řízení.

Využijí ho nejen ti, co se chtějí věnovat svému podnikání nebo využít odkladu lhůty pro podání daňového přiznání z daně z příjmů o 3 měsíce, ale i ti, co se dostali do sporu s orgánem daňové správy. Jsme připraveni hájit nejlepší zájmy svého klienta využitím všech dostupných opravných prostředků pro zajištění jeho zákonných práv.

Vedle zastupování ve sporu se tato služba využívá nejčastěji při kontrolách ze strany správce daně (DPH, účetnictví), správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, nebo při méně obvyklé kontrole z celního úřadu.

Zastupování probíhá v rozsahu udělené plné moci klientem.

Osobní přístup
Komplexnost
Vysoká odbornost

Proč využít právě naše služby

Máme více jak 25 let zkušeností s daňovým poradenstvím a vedením účetnictví, a proto i kromě znalosti daňových zákonů, jejich výkladů a daňové judikatury můžeme klientům nabídnout i bohaté praktické zkušenosti s řešením nejrůznějších daňových záležitostí.

Ušetříme Vám čas, protože se přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Spokojenost klienta je naším cílem.

Našimi klienty jsou jak dceřiné společnosti zahraničních firem, střední a malé společnosti, tak i drobní podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Za služby daňového poradce neseme právní odpovědnost, a proto jsme i pojištěni pro případ škody, která by mohla klientovi vzniknout.

O nás 

Ing. Milada Hesterini

Ing. Milada Hesterini 

Daňová poradkyně Ing. Milada Hesterini byla po složení kvalifikační zkoušky zapsána do seznamu daňových poradců vedeného u Komory daňových poradců České republiky v roce 1995 pod číslem osvědčení 1359 a je přihlášena k etickému kodexu daňových poradců. Do roku 1995 vedla účetnictví ve Vodních stavbách Litvínov jako samostatná účetní a několik let i jako správce daně na Finančním úřadě v Litvínově pro daň z příjmů fyzických osob.

V roce 2003 získala vysokoškolské právní vzdělání v oboru Veřejná správa. Nositelem akademického titulu Ing. je od roku 2011 po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek v oboru Řízení podniku a podnikové finance.

Více jak 10 let své služby z oblasti vedení účetnictví a daňového poradenství poskytovala také společnosti Gumotex automotive, s.r.o. na pozici ekonom společnosti.

Mgr. Ing. Tomáš Hesterini

Mgr. Ing. Tomáš Hesterini 

Mgr. Ing. Tomáš Hesterini v roce 2007 úspěšně zakončil právní bakalářské studium v oboru Veřejná správa státní závěrečnou zkouškou a v roce 2009 získal akademický titul Mgr. v oboru Právo a právní věda. Po obhájení další diplomové práce a složení státních závěrečných zkoušek v roce 2012 mu byl udělen akademický titul Ing. v oboru Řízení podniku a podnikové finance.

Od ledna 2013 přednáší na vysoké škole problematiku daní a řízení pracovního kapitálu.

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Stáže ve firmách 2 – vzdělávání praxí“ poskytuje služby jako odborný mentor pro stážisty.